Tlf. 61 25 79 00

Advokatfirma Lillehammer

Fagområder

Fagområder

Advokat Lillehammer
 • Alt som handler om juridiske problemstillinger tilknyttet huset eller eiendommen din. Det kan være at du har oppdaget en mangel ved huset du nettopp har kjøpt, og lurer på om det er noe du kan kreve erstatning fra selger for.
 • Tomtefeste – for noen tomter betales det en årlig leieavgift, festeavgift. Med jevne mellomrom ønsker grunneier å regulere festeavgiften opp, og da kan det være greit å ha hjelp av en advokat til å vurdere hva grunneier faktisk kan kreve. Vi har lang erfaring med å bistå både grunneier og fester. Ønsker du som fester å innløse tomten, altså kjøpe den fra grunneier? Vi kan hjelpe deg med å forhandle frem vilkår og kontrakter, samt sende inn de rette dokumentene til Statens Kartverk.
 • Eiendomsoverdragelser – vi bistår med eiendomsoverdragelser mellom kjøper og selger, og som et rimeligere alternativ til å bruke megler.
Advokat Lillehammer
 • Utforming, inngåelse, tolkning og endring av avtaler.
 • Avtaler om forlik mellom parter, avtaler om utbedring, avtale om kjøp av varer og/eller tjenester.
 • Vi kan bistå våre klienter innen alle aspekter av en avtale. Et sentralt spørsmål er ofte, er du bundet av en avtale og hva betyr avtalen for deg? Hvis du vil være sikker på at du har dekket alle dine interesser i en avtale, kan det være fornuftig å kontakte en advokat for bistand og gjennomgang av avtalen. Det er også mulig å vurdere om noen vilkår i avtalen kan endres eller lempes om de får svært uheldige følger eller virkning for en av partene.
Advokat Lillehammer
 • Vi kan bistå både bedrifter og privatpersoner som har havnet i økonomisk knipe, og vurderer å begjære konkurs i firma eller personlig. Konkurs er en rettslig ordning som brukes når en person eller et selskap ikke kan betale det denne skulder. Ved en konkurs mister den som skylder penger – skyldneren – retten til å bestemme over de eiendeler og verdier som kan beslaglegges av konkursboet. I stedet tar en bostyrer kontroll over verdiene og eventuelt det konkursrammede foretaket. Formålet med konkursbehandlingen er å sikre en kontrollert avvikling av virksomheten, og en rettferdig fordeling av verdiene mellom skyldnerens kreditorer.
Advokat Lillehammer
 • Arbeidsrett regulerer vilkårene i arbeidslivet. Reglene her gjelder mellom partene i et arbeidsforhold. Tvister om individuelle arbeidsavtaler skal reises for alminnelige domstoler. Arbeidstvister kan være krevende å stå i, fordi jobben utvilsomt er en stor og viktig del av livet vårt. Våre lover innen arbeidsretten skal sikre gode vilkår og et godt arbeidsmiljø, for å nevne noe. Er du i tvist med arbeidstaker eller arbeidsgiver, kan vi bistå med råd og tvisteløsning.
Advokat Lillehammer
 • Har du kjøpt noe i butikk, på nett, av en privatperson eller liknende, og det har oppstått problemer med det du har kjøpt eller har du fått en mangelfull vare? Er varen forsinket levert? Det kan være at du har krav på å få varen reparert, levert ny vare eller hevet kjøpet for å nevne noe. Vi bistår med vurdering av kjøpet, avtalen og alle andre relevante forhold for å kunne avklare hva du har krav på.
 •  
Advokat Lillehammer
 • Vi bistår med opprettelse av testamenter og fremtidsfullmakter og er godt kjent med arveretten. Vi legger vekt på å være oppdatert i et rettslig område som stadig er i forandring. Det er sentralt for oss at testator blir hørt og får formalisert sine siste ønsker i et testamente som skal være enkelt å forstå for de som blir igjen.
Advokat Lillehammer
 • Gjelder det kontraktsrettslige forholdet mellom en som vil ha et bygge- eller anleggsarbeid utført, altså byggherren og den som skal utføre arbeidet, entreprenøren. Våre medarbeidere er godt kjent med relevante standardkontrakter og har tidligere bistått flere entreprenører og byggherrer.
Advokat Lillehammer
 • Familierett kan være barnefordelingssaker, økonomisk oppgjør etter endt samliv, både for ektefeller og samboere og forholdet mellom barn og foreldre generelt. Eksempler kan være farskap, foreldreansvar og vergemål.
Advokat Lillehammer
 • En av våre medarbeidere, Bøen, er fast forsvarer for Vestre Innlandet tingrett, rettssted Lillehammer og Eidsivating lagmanssrett. Vi kan derfor bistå innen et vidt spekter av strafferettslige problemstillinger.
Advokat Lillehammer
 • Vi kan også hjelpe til med å skifte dødsbo, altså fordele eiendeler til en avdød etter deres testamente, eller sørge for at arvingene får de det har krav på etter loven.
Advokat Lillehammer
 • Vi har lang erfaring med å bistå våre klienter i tvisteløsning, domstolprosess, mekling og forhandling m.m.
Advokat Lillehammer
 • Tolkning, inngåelse, endring og melding av krav under forsikringsavtaler. 

2021 Nystuen | Bøen AS ©

Storgata 100, 2615 Lillehammer
Levert av FERST Media

Advokatfirma Lillehammer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.